Regulamin

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO HONARO.COM

Artykuł 1. DEFINICJE

Terminy użyte w Regulaminie oznaczają:

Honaro - Karol Andruszków Honaro z/s ul. Inowrocławska 50/14, 53-648 Wrocław, NIP: 8992453475.

Baza Profili - zbiór danych, które zostały zamieszczone w Serwisie przez Użytkowników, jak i Firmy, które za ich zgodą są gromadzone oraz przetwarzane w ramach Usług świadczonych przez Honaro.

Profil – udostępnione przez Honaro Użytkownikowi/Firmie miejsce na Serwerze, na które wprowadzają oni Dane, i w ramach którego nimi moderują.

Dane - wszelkie treści, w szczególności informacje, zdjęcia, pliki audiowideo, recenzje, opinie, oceny, które Użytkownik bądź Firma dobrowolnie umieszcza w Serwisie.

Serwis - portal internetowy prowadzony przez Honaro pod domeną główną Honaro.com oraz wszystkich domenach skierowanych do obsługi poszczególnych rynków krajowych, na przykład Honaro.pl, Honaro.pt, Honaro.cz oraz w portalach partnerskich.

Poczta - usługa dostępna dla Użytkowników/Firm, służąca do komunikacji wewnętrznej w ramach Serwisu pomiędzy Profilami.

Regulamin - niniejszy dokument, określający zasady korzystania z Serwisu.

Umowa - umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną, która zostaje zawarta między Użytkownikiem/Firmą a Honaro z chwilą akceptacji przez Użytkownika/Firmę treści niniejszego Regulaminu.

Usługa/Usługi - wszelkie świadczenia dokonywane przez Honaro, w szczególności zakładanie profilu Użytkownika/Firmy, wyszukiwanie użytkowników/firm/produktów, dodawanie opinii, ocenianie, polecanie firm. Użytkownik/Firma, zawierając Umowę z Honaro, zezwala na wyświetlanie na swoim Profilu tych Usług oraz ich komunikowania za pomocą Poczty.

Usługi Płatne – usługi oferowane Firmom, określone w cenniku zamieszczonym w Serwisie pod adresem http://honaro.com/pl/priceList.

Użytkownik - osoba fizyczna.

Firma – podmiot zdefiniowany jako przedsiębiorca w Ustawie z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. 2004 Nr 173 poz. 1807).

Poinformuj o Firmie – jest usługą świadczoną przez Honaro, w ramach której umożliwia się dodawanie do Bazy Serwisu Firm.

Dodaj własną Firmę – usługa dostępna wyłącznie dla Użytkowników mogących reprezentować dodawaną Firmę, mająca na celu założenie nowego profilu Firmy.

Dołącz do firmy - usługa odzwierciedlająca posiadane relacje z daną firmą. Mogą one występować w następującej konfiguracji: w przypadku Profilu Firmy będą to relacje klient, dostawca, partner, a w przypadku Profilu Użytkownika będą to relacje klient, pracownik lub osoba zaprzyjaźniona.

Aktualności - usługa pozwalająca na informowanie na Profilu, w szczególności o wydarzeniach, dodanych opiniach, dodanych multimediach.

Oddział Firmy - funkcjonalność dostępna dla Firm, pozwalająca na dodawanie do swoich Profili szczegółowych danych kontaktowych oraz lokalizacji w szczególności do oddziałów, działów w firmie, filii.

Reprezentuję Firmę - usługa dostępna wyłącznie dla Użytkowników umocowanych do działania w imieniu dodawanej Firmy.

Opinia - usługa dostępna tylko dla podmiotów pozostających w relacji z daną firmą, w szczególności dla jej klientów, dostawców, pracowników, partnerów.

Referencje - usługa dostępna wyłącznie dla firm pozostających w relacji z daną firmą, w szczególności dla jej klientów, dostawców.

Załączniki - do płatnego Profilu Firmy, uprawnieni przez tą firmę użytkownicy mogą dodawać odnośniki do stron www, dokumenty oraz pliki multimedialne.

Oceń - usługa dostępna dla Użytkowników oraz Firm.

Poleć - usługa dostępna tylko dla podmiotów pozostających w relacji z daną firmą, w szczególności dla jej klientów, dostawców, pracowników, partnerów.

Artykuł 2. REGULAMIN

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady zamieszczania przez Firmy bądź Użytkowników, w portalu Honaro, informacji o prowadzonej przez nie działalności gospodarczej, a także obejmuje przede wszystkim:
  1. stworzenie platformy komunikacyjnej, m. in. poprzez prowadzenie przez Honaro Bazy Profili umożliwiającej wyszukiwanie Użytkowników, jak i Firm oraz wymianę korespondencji, uwag, opinii, jak również zawieranie nowych znajomości i relacji pomiędzy Użytkownikami i Firmami oraz pomiędzy tożsamymi podmiotami, a także
  2. udostępnianie przez Honaro przestrzeni serwerowej w celu umieszczania w niej przez Użytkowników, jak i Firmy, Danych, a także;
  3. świadczenie Usług.
 2. Utworzenie i korzystanie z Profilu w zakresie świadczonych przez Honaro Usług i funkcjonalności w Serwisie jest dobrowolne i bezpłatne (z wyłączeniem Usług Płatnych).
 3. Serwis przeznaczony jest do korzystania przez Użytkowników, jak i Firmy..
 4. Korzystanie z Serwisu jest tożsame z akceptacją Regulaminu, wraz z jego akceptacją następuje zawarcie Umowy.
 5. Procedura rejestracyjna polega na:
  1. W przypadku Profilu Użytkownika prawidłowym wypełnieniu elektronicznego formularza rejestracyjnego znajdującego się pod adresem http://honaro.com/pl/user/registration,
  2. W przypadku Profilu Firmy, założenie jego następuje poprzez skorzystanie z funkcjonalności Dodaj firmę,
  3. oraz - zarówno w przypadku Profilu Użytkownika, jak i Firmy - akceptacji niniejszego Regulaminu.
 6. Wypełnienie elektronicznego formularza rejestracyjnego, jak i skorzystanie z funkcjonalności Dodaj własną firmę lub Poinformuj o firmie, powodującego rejestrację Profilu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Honaro, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn.zm.).
 7. Wypełnienie elektronicznego formularza rejestracyjnego, jak i skorzystanie z funkcjonalności Dodaj własną firmę lub Poinformuj o firmie, powodującego rejestrację Profilu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną przez Honaro zgodnie z ustawą z dn. 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).
 8. Użytkownik/Firma poprzez akceptację Regulaminu oświadcza, że:
  1. zapoznał się z Regulaminem i akceptuje wszystkie jego postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania;
  2. dobrowolnie przystąpił do korzystania z Usług Serwisu i zezwala na świadczenie przez Honaro Usług w ramach swojego Profilu w Serwisie;
  3. akceptuje i zobowiązuje się korzystać z Serwisu zgodnie z Regulaminem oraz przeznaczeniem Serwisu;
  4. dane zawarte w formularzu rejestracyjnym oraz ewentualnie następnie zmodyfikowane w trakcie korzystania z Serwisu są prawdziwe i aktualne oraz Dane umieszczone w ramach Profilu są zgodne z prawem, w szczególności nie naruszają praw osób trzecich;
  5. wyraża zgodę na przetwarzanie, pozyskiwanie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, udostępnianie i usuwanie swoich Danych przez Honaro w celu prawidłowego świadczenia Usług przez Serwis, jak również w celach operacyjnych i statystycznych, związanych z prowadzeniem Serwisu;
  6. zezwala na wykorzystywanie swojego wizerunku umieszczonego w Serwisie w celu świadczenia przez Honaro Usług i dostarczania funkcjonalności Serwisu, jak również potwierdza, że umieszczenie na Profilu Danych, wizerunku innych osób oraz informacji (w szczególności pliki multimedialne, dokumenty, fotografie etc.), zostało dokonane na podstawie zgody tych osób, nastąpiło w sposób legalny oraz są oni świadomi odpowiedzialności, jaka ciąży na nich za umieszczenie w Serwisie Danych oraz wizerunku osób trzecich bez odpowiedniego zezwolenia;
  7. wyraża zgodę na otrzymywanie na wskazany w ustawieniach Profilu adres poczty elektronicznej oraz na Pocztę informacji systemowych oraz newsletter Honaro, w szczególności wiadomości od Honaro oraz informacji o utrudnieniach, zmianach czy przerwach technicznych w działaniu Serwisu;
  8. akceptuje i wyraża zgodę na usunięcie przez Honaro, w szczególności umieszczanych w Serwisie Danych, które naruszają obowiązujące prawo, zasady współżycia społecznego, są nieprawdziwe;
  9. akceptuje i wyraża zgodę na swobodne, w szczególności podyktowane względami technicznymi lub prawnymi, także w trosce o jakość i poziom serwisu:
   1. modyfikowanie lub usuwanie przez Honaro wyglądu Serwisu w tym wyglądu/układu, etc. Profilu, jak również umieszczania w ramach Serwisu lub Profilu (w tym również w ramach Poczty) informacji, okien, banerów, reklam;
   2. ustalanie przez Honaro zawartości Serwisu, w tym także na usuwanie i modyfikowanie Danych oraz Usług w Serwisie, uniemożliwienie Użytkownikowi dostępu do Serwisu, zaprzestanie prowadzenia Serwisu, a także każdej z jego Usług, przeniesienie praw do Serwisu oraz na podjęcie wszelkich dozwolonych przez prawo czynności związanych z Serwisem.
  10. ma świadomość oraz wyraża zgodę, na to, że podawane przez niego dane są informacjami jawnymi, które mogą być podane do wiadomości publicznej w ramach Serwisu, które w szczególności mogą być dostępne dla osób korzystających z sieci Internet oraz mogą być indeksowane przez wyszukiwarki.
 9. W przypadku śmierci Użytkownika, będącego osobą fizyczną lub likwidacji Firmy Umowa wygasa, natomiast Profil Użytkownika/Firmy zostają usunięte na skutek zgłoszenia okoliczności sprawy do Działu Obsługi Użytkownika za pośrednictwem maila wysłanego na adres support@honaro.com.
 10. Umowa zostaje zawarta z zastrzeżeniem ust. 8. niniejszego artykułu niniejszego Regulaminu na czas nieokreślony z chwilą akceptacji niniejszego Regulaminu.
 11. Wypowiedzenie umowy w razie korzystania z Profilu płatnego musi nastąpić z miesięcznym wypowiedzeniem, które dla swej ważności musi być dokonane na piśmie z czytelnym podpisem. Możliwe jest również wysłanie fotokopii dokumentu na adres bok@honaro.com.

POINFORMUJ O FIRMIE

 1. Każdy Użytkownik może dodać do Bazy Serwisu Firmę, która nie znajduje się dotychczas w jej zasobach.
 2. W razie dodania Firmy już znajdującej się w Bazie nowo dokonany wpis będzie usuwany przez Honaro.
 3. Dodana Firma może zostać poinformowana o dokonaniu opisanych w ust.1 i 2 czynności.
 4. Zabronione jest dodawanie do Bazy Serwisu Firm, które
  1. nie istnieją,
  2. nie wyrażają na to zgody,
  3. Firm, które już znajdują się w Bazie Serwisu.

Artykuł 3. DANE

 1. Honaro przetwarza Dane podane przez Użytkownika bądź Firmę w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści Umowy, zmiany, rozwiązania oraz prawidłowej realizacji Usług świadczonych drogą elektroniczną, a także, dokonania rozliczeń z Użytkownikiem bądź Firmą.
 2. Honaro ma prawo uzależnić świadczenie usług Serwisu na rzecz Użytkownika bądź Firmy od uprzedniego:
  1. potwierdzenia zgodności wprowadzonych lub też zmodyfikowanych Danych,
  2. potwierdzenia legalności przetwarzania Danych oraz wizerunku udostępnionego w Serwisie,
  3. potwierdzenia tożsamości,
  4. potwierdzenia uprawnienia występowania w imieniu danego podmiotu
  poprzez przesłanie, w razie zaistnienia wątpliwości w powyższych kwestiach FOTOKOPII dokumentu potwierdzającego je. Honaro zastrzega sobie prawo, w razie nie przesłania fotokopii lub gdy będzie ona budzić uzasadnione wątpliwości w szczególności co do jej prawdziwości, do odmowy świadczenia swoich usług, zablokować Profil lub niektóre świadczone usługi do czasu wyjaśnienia zaistniałych wątpliwości, a w razie nie nadesłania w wyznaczonym do tego terminie usunąć Profil.
 3. Fotokopie potwierdzające tożsamość informacji, o których mowa w ustępie 2. niniejszego paragrafu po ich zbadaniu zostaną zniszczone.
 4. Użytkownik bądź Firma ma w każdym czasie prawo wglądu do Danych przetwarzanych w ramach Serwisu, jak i prawo ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia z Bazy Profili.
 5. Użytkownik, jak i Firma, zobowiązuje się aktualizować Dane wprowadzone do serwisu niezwłocznie po każdej ich zmianie.
 6. W przypadku powzięcia przez Honaro wątpliwości co do zgodności z prawdą bądź aktualności podanych przez Użytkownika lub Firmę Danych (również na skutek zgłoszenia dokonanego przez inny podmiot korzystający z serwisu), Honaro (niezależnie od postanowień powyższych) uzyskuje uprawnienie do podjęcia następujących czynności:
  1. wezwania Użytkownika bądź Firmy do niezwłocznego usunięcia nieprawdziwych Danych, wprowadzonych do serwisu bądź ich aktualizacji;
  2. skierowania do Użytkownika bądź Firmy ostrzeżenia;
  3. zablokowania dostępności dla Użytkownika bądź Firmy wybranych Usług w Serwisie;
  4. zablokowania Profilu do czasu wyjaśnienia sprawy;
  5. bezpowrotnego usunięcia Profilu.
 7. Użytkownik bądź Firma poprzez umieszczenie Danych, w szczególności wizerunku, materiałów lub wypowiedzi na Profilu własnym lub innego Użytkownika, udziela Honaro niewyłącznej licencji na wykorzystywanie, utrwalanie w pamięci komputera, zmienianie, usuwanie, uzupełnianie, wykonywanie publiczne, wyświetlanie publiczne, zwielokrotnianie i rozpowszechnianie (w szczególności w Internecie) tych Danych.

Artykuł 4. ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU

 1. Każdy Użytkownik bądź Firma może mieć tylko jeden Profil. Zakazuje się udostępniania swojego Profilu innym Osobom, jak również korzystania z Profili należących do innych Osób.
 2. Poprzez zawarcie Umowy z Honaro Użytkownik bądź Firma zobowiązuje się w szczególności do powstrzymywania się od jakichkolwiek działań mogących utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Serwisu oraz od korzystania z Usług Serwisu w sposób uciążliwy dla innych Użytkowników jak i Firm, a także działań polegających w szczególności na niszczeniu, zmianie, usuwaniu, utrudnianiu dostępu do Profili innych Użytkowników bądź Firm.
 3. Zabronione są wszelkie działania, które naruszałyby prywatność innych Użytkowników bądź Firm, przede wszystkim polegające na zbieraniu, przetwarzaniu i rozpowszechnianiu informacji o innych Użytkownikach, jak i Firmach bez ich wyraźnej zgody, z wyjątkiem sytuacji, gdy czynności te są zgodne z przepisami prawa i postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 4. Zakazane jest podejmowanie jakichkolwiek działań na szkodę Użytkowników i Firm, w szczególności poprzez zamieszczanie Opinii, Ocen, Referencji oraz innych treści na temat Firm oraz ich produktów i usług niezgodnych ze stanem faktycznym, treści wulgarnych, obraźliwych, naruszających dobre obyczaje, promujących przemoc jak również poprzez wykorzystywanie nieprawdziwych lub poufnych informacji, jak również podejmowanie działań, które szerzą propagandę lub symbole organizacji, które w Rzeczpospolitej Polskiej są uznane za niekonstytucyjne lub nielegalne.
 5. Należy powstrzymywać się od wszelkich działań, mających na celu uzyskiwanie od innych Użytkowników bądź Firm haseł i danych identyfikacyjnych, w szczególności w szeroko rozumianych celach komercyjnych lub w celach niezgodnych z prawem, a także od jakichkolwiek działań, które wykorzystują w szczególności wirusy, boty, robaki bądź inne kody komputerowe, pliki lub programy, przerywające, niszczące lub ograniczające działanie Serwisu lub sprzętu komputerowego albo w inny sposób umożliwiają nieuprawnione korzystanie lub dostęp do komputera bądź sieci komputerowej.
 6. Należy powstrzymywać się od jakichkolwiek działań automatyzujących korzystanie z Serwisu np. automatyczne zakładanie kont, dodawanie opinii, wyświetlanie profili, a także od korzystania ze skryptów, oprogramowania itp., pozwalającego na generowania treści lub podejmowania jakichkolwiek czynności w ramach Serwisu.
 7. Zabrania się Użytkownikom umieszczania w ramach Serwisu i rozpowszechniania za jego pośrednictwem:
  1. Bez posiadania koniecznego zezwolenia oprogramowania objętego prawami innych Osób.
  2. Oprogramowania bądź kodów komputerowych przeznaczonych w szczególności do nieuprawnionego niszczenia lub uszkadzania, modyfikowania, usuwania, utrudniania lub uniemożliwiania dostępu do danych informatycznych oraz ich automatycznego przetwarzania, gromadzenia i przekazywania, jak i zakłócania pracy systemów i sieci teleinformatycznych.
  3. haseł komputerowych lub wszelkich innych danych pozwalających na nieautoryzowany dostęp do informacji przechowywanych w systemie komputerowym lub sieci teleinformatycznej.
 8. Zakazane są działania mogące w szczególności utrudniać lub destabilizować działanie Serwisu lub narazić Serwis na utratę dobrego imienia. W razie stwierdzenia przez Honaro, że Użytkownik/Firma działa na jego szkodę, Honaro może niezwłocznie zablokować, usunąć jego/jej Profil,
 9. Określone czynności, podejmowane przez Użytkownika, jak i Firmy mogące destabilizować Serwis, mogą zostać uznane za przestępstwo w szczególności według przepisów kodeksu karnego,
 10. Zabronione są wszelkie działania mające na celu promowanie w szczególności działalności gospodarczej, produktów, usług bez wyraźnej zgody Honaro. Za każdorazowe wyświetlenie zapisu o takiej treści Honaro zastrzega sobie prawo do nałożenia kary umownej w wysokości 50zł. Zakaz ze zdania pierwszego nie dotyczy Firm korzystających z Usług Płatnych.
 11. W obrębie Poczty Zabronione jest:
  1. wysyłanie wiadomości o niespersonalizowanych treściach,
  2. wysyłanie wiadomości możliwych do rozesłania do wielu odbiorców,

Artykuł 5. FAKTURA ELEKTRONICZNA (EFAKTURA)

 1. Na podstawie rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17.12.2010 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej Firmy korzystające z usług Honaro będą dokumentować zawierane między sobą transakcje w formie elektronicznej. Za dodatkową opłatą istnieje możliwość zamówienia faktury wersji papierowej.
 2. Faktury będą przesyłane z adresu e - mailowego biuro@honaro.com w postaci elektronicznej w formacie PDF. W takiej samej formie przesyłane będą korekty i duplikaty faktur.
 3. Nabywca akceptując Regulamin wyraża zgodę na przesyłanie faktur w formie elektronicznej i jednocześnie zobowiązuje się do wskazania adresu e-mailowego, na który faktury będą przesyłane.
 4. Dostawca i nabywca zobowiązują się do przechowywania faktur przesyłanych drogą elektroniczną zgodnie z przepisami§6 - §8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 17.12.2010 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej.

Artykuł 6. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Honaro nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu wywołane siłą wyższą, awarią sprzętu lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników, nawet jeśli spowodowałyby one utratę danych na Profilach Użytkowników bądź Firm.
 2. Honaro nie ponosi odpowiedzialności za czasowy brak możliwości korzystania przez Użytkowników, jak i Firmy z funkcji Serwisu, wynikający z dokonywania zmian i ulepszeń w systemie. Użytkownicy, jak i Firmy zostaną powiadomieni o przerwach technicznych i czasie ich trwania.
 3. Honaro nie ponosi odpowiedzialności za treści oraz Dane wysyłane lub publikowane przez Użytkowników bądź Firmy. Użytkownicy bądź Firmy, wysyłający treści naruszające prawo lub prawem chronione dobra osób trzecich, mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karną lub cywilną.
 4. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za złamanie prawa bądź szkodę wywołaną jego działaniami w Serwisie, w szczególności za podanie niezgodnych z prawem Danych, ujawnienie tajemnicy służbowej lub innej informacji poufnej, naruszenie dóbr osobistych lub praw autorskich oraz praw pokrewnych.
 5. Honaro nie ponosi odpowiedzialności w przypadku skierowania przez inne Osoby roszczeń, związanych z opublikowaniem Danych, w szczególności zdjęć lub wizerunku tych Osób. Odpowiedzialność w tym zakresie ponosi wyłącznie Użytkownik bądź Firma, która opublikowała sporne Dane.
 6. Honaro nie ponosi odpowiedzialności za dane, w szczególności za wirusy, robaki oraz inne kody informatyczne, pozostawione na serwerach Serwisu przez podmioty niezatrudnione przez Honaro, mogące negatywnie wpływać na funkcjonowanie komputerów Użytkowników lub Firm. Przede wszystkim programy służące do przejmowania Haseł i adresów email przez podmioty trzecie, włamań oraz infekowania systemu komputerowego wirusami.

Artykuł 7. REKLAMACJE

 1. Wszelkie zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu mogą być zgłaszane Honaro przez Użytkownika bądź Firmę drogą elektroniczną, za pomocą poczty elektronicznej pod adresem support@honaro.com.
 2. Użytkownik/Firma, zanim zgłosi problem w funkcjonowaniu Serwisu ma obowiązek zapoznać się z treścią Pomocy, która udostępniona jest pod adresem: http://honaro.com/pl/info/help.
 3. Reklamacje rozpatrywane przez Honaro dotyczą tylko Usług Płatnych.
 4. Termin na rozpatrzenie reklamacji wynosi 14 dni roboczych i biegnie z chwilą otrzymania zgłoszenia przez Honaro. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Honaro zastrzega sobie możliwość wydłużenia terminu, o którym mowa w zd.1. W razie zaistnienia takiej sytuacji Użytkownik bądź Firma zostanie o tym poinformowany drogą elektroniczną. Honaro ma prawo do pozostawienia reklamacji bez rozpoznania, jeżeli wynikać będą one z nieznajomości postanowień niniejszego Regulaminu lub też przepisów prawa, a także z niewłaściwego korzystania z Serwisu.
 5. Honaro może ingerować w Profil Użytkownika bądź Firmy w celu usunięcia nieprawidłowości w funkcjonowaniu Serwisu oraz zakłóceń lub problemów w funkcjonowaniu Profilu lub Serwisu.
 6. Honaro pozostawi bez rozpoznania składane reklamacje dotyczące usług świadczonych przez inne Osoby przy wykorzystaniu funkcji Serwisu.
 7. Honaro nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowe funkcjonowanie kont pocztowych Użytkownika bądź Firmy. Użytkownik/Firma zobowiązana jest do posługiwania się prawidłowym i aktualnym adresem email w trakcie korespondencji z Honaro.

Artykuł 8. ZMIANY REGULAMINU

 1. Honaro zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu w każdej chwili z ważnych przyczyn (w szczególności podyktowanych względami technicznymi lub prawnymi), bez konieczności uzasadniania tych przyczyn Użytkownikom bądź Firmom, z zastrzeżeniem ust. 3. niniejszego artykułu.
 2. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Honaro poinformuje o tym Użytkowników jak i Firmy poprzez wysłanie im stosownej wiadomości na adres email wskazany przez nich w Profilu, bądź też umieści tą informację w widocznym miejscu Serwisu.
 3. Zmiana staje się skuteczna po 7 dniach od momentu udostępnienia zmienionego Regulaminu pod adresem http://honaro.com/pl/info/rules lub w terminie wskazanym przez Honaro (nie krótszym niż 7 dni).
 4. Dalsze korzystanie z Profilu po opublikowaniu zmienionego Regulaminu jest jednoznaczne z jego akceptacją.
 5. W razie zmiany lub unieważnienia wskutek prawomocnego orzeczenia sądu któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i wiążą Użytkowników, Firmy i Honaro.
 6. Wszelkie załączniki do niniejszego Regulaminu stanowią jego integralną część.
 7. Niniejszy Regulamin wraz z jego załącznikami dostępny jest w aktualnej wersji pod adresem http://honaro.com/pl/info/rules.

Artykuł 9. PRAWO WŁAŚCIWE I SPORY

Prawem właściwym dla umowy pomiędzy Użytkownikiem bądź Firmą a Honaro jest prawo brytyjskie. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Honaro w ramach tego Serwisu będą rozstrzygane przez brytyjskie sądy powszechne właściwe dla siedziby Honaro.


Załącznik do regulaminu