Regulamin

ZAŁĄCZNIK nr 1. ZASADY KORZYSTANIA Z FUNKCJONALNOŚCI SERWISU INTERNETOWEGO HONARO.COM

 1. Honaro.com umożliwia korzystanie z funkcjonalności, takich jak:
  1. ocena;
  2. referencje;
  3. opinia;
  4. słabe i mocne strony(SWOT) Firmy;
  5. plusy i minusy;
  6. polecanie;
  7. budowanie relacji.
 2. Wszelkie treści zamieszczane w Serwisie, a w szczególności dotyczące Firm, Użytkowników, Produktów oraz Usług, muszą cechować się najwyższą rzetelnością jak i w pełni oddawać rzeczywisty stan.
 3. Umożliwia się zamieszczanie w ramach Serwisu ocen, opinii, SWOT, referencji dotyczących danego podmiotu jak i plusów i minusów odnośnie Usług przez niego świadczonych oraz Produktów przez niego oferowanych. Treści wystawiane muszą być rzetelne, zgodne z prawem jak i istniejącym stanem faktycznym, nie mogą być umyślnym działaniem na szkodę danego podmiotu, nie mogą naruszać praw Honaro ani innych podmiotów, ani nie moga naruszać zasad współżycia społecznego.
 4. Zakazane jest używanie wulgaryzmów.
 5. Honaro nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczane przez korzystających z Serwisu.
 6. W razie powzięcia przez Honaro.com informacji o działaniu niezgodnym z określonym w poniższym załączniku do Regulaminu korzystania z Serwisu Honaro.com przez dany podmiot, Serwis może usunąć dokonany wpis.
 7. Relacje budowane w Serwisie.
  1. Budowane w Serwisie relacje pomiędzy podmiotami muszą odzwierciedlać relacje istniejące pomiędzy tymi podmiotami w rzeczywistości. Przykładowo zaproszenie w relacji Klient - Firma może jedynie zostać wysłane przez rzeczywistego (tzn.korzystającego w realnym świecie z usług Firmy) Klienta danego podmiotu. W takiej sytuacji Firma musi zaakceptować zaproszenie.
  2. W razie wysłania zaproszenia przez rzeczywistego klienta/dostawcę etc. i jego odrzucenia przez adresata, Honaro.com ma możliwość automatycznego dodania Klienta w razie potwierdzenia przez niego istnienia relacji.
  3. Potwierdzenie zostaje dokonane poprzez przesłanie Honaro.com fotokopii dokumentu poświadczającego istnienie relacji.
 8. Wystawianie ocen.
  1. Dany podmiot może wystawić tylko jedną ocenę w danym czasie, aczkolwiek ocena ta może być modyfikowana w dowolnym momencie, kiedy podmiot ją udzialający zmieni swój pogląd na kryterium wpływające na wymiar dokonanej oceny.
  2. W przypadku profili Firmowych płatnych oceny mogą być dodawane tylko poprzez podmioty będące w relacji z daną firmą.
  3. W przypadku profili bezpłatnych oceny mogą być dodawane przez dowolny istniejący profil.
  4. Profile firmowe bezpłatne nie biorą udziału w tworzonym rankingu.
 9. Polecanie firmy.
  1. Polecać można wyłącznie profile firmowe płatne.
  2. Użytkownik bądź Firma może polecić daną Firmę wyłącznie raz.
  3. Nie można polecać własnej Firmy. Należy polecać wyłącznie te Firmy, które w obiektywnej ocenie zasługują na to i które byłyby przez polecający podmiot również polecone w rzeczywistości.
 10. Udzielanie opinii.
  1. Istnieje możliwość wystawiania więcej niż jednej opinii o danym Użytkowniku bądź Firmie.
  2. W przypadku zamieszczania kilku opinii przez ten sam podmiot na temat jednej Firmy, każda z udzielonych opinii powinna dotyczyć innych zdarzeń i poruszać inny temat, np. nie powinno się zamieszczać dwóch pozytywnych opinii dotyczących jakości obsługi klienta.
 11. Dodawanie plusów i minusów Dodawanie plusów i minusów dotyczy Produktu oraz Usługi w szczególności wystawianych, produkowanych, oferowanych i rozprowadzanych przez dany podmiot. Plusy i minusy powinny wskazywać zalety i wady danego Produktu lub danej Usługi.
 12. SWOT
  SWOT dotyczą wyłącznie Firmy. Podmiot wystawiający je określa słabe i mocne strony danej Firmy.
 13. Wystawianie referencji
  1. Referencje Firmie może wystawiać wyłącznie inna Firma. Udzielona referencja podkreśla zadowolenie z m.in. Usług świadczonych przez daną Firmę, wskazuje fachowość działania danej Firmy.
  2. Użytkownicy nie mogą wystawiać referencji.
  3. Możliwe jest wystawienie jedynie jednej referencji. Wystawiona referencja nie jest możliwa do modyfikowania/usunięcia po upłynięciu 24 godzin od momentu jej wystawienia.